I Informații generale

 1. Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Asociației Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor (denumită în continuare Asociația CAPDD Bihor), cu sediul în Oradea, Piaţa 1 Decembrie 6, Etaj I, cam. 8, cod poştal 410048, jud. Bihor, înființată prin Sentința civilă nr. 10 / 08.02.2002, având cod fiscal 14571970, reprezentată legal prin Președinte Paul Iacabaș, în calitate de operator de date. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internetwww.padureacraiului.ro („Site-ul”).
 1. Site-ul www.padureacraiului.ro a fost creat în cadrul proiectului „Pădurea Craiului, un loc mai bun de vizitat, un loc mai bun în care să trăiești” cu scopul de a informa vizitatorii despre atracțiile naturale, atracțiile culturale, evenimentele, serviciile și activitățile ce pot fi desfășurate în cadrul singurei ecodestinaţii turistice din judeţul Bihor.

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

 1. Dacă sunteți utilizator al Site-ului, Asociația CAPDD Bihor va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele (nume, prenume, adresa de e-mail) pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact, în măsura în care alegeți să ne contactați în acest fel.
 1. Totodată, pe Site este pus la dispoziția utilizatorilor un formular de înregistrare la secțiunea Newsletter (Știri), formular prin care aceștia se pot abona pentru a primi periodic pe adresa de email furnizată buletine de stiri.

 

III. Scopurile și temeiurile de prelucrării

Dacă sunteți utilizator/vizitator al Site-ului,  Asociația CAPDD Bihor prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail) de comunicări sub formă de NEWSLETTER privind noutăți și știri diverse referitoare la ecodestinația turistică Pădurea Craiului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.  

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail conţinând comunicări de tip NEWSLETTER.

 Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • în scopul comunicării în cadrul secțiunii de contact, în măsura în care alegeți să ne contactați în acest fel.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să vă adresați nouă completând varianta de formular de cotact pusă la dispoziția  utilizatorilor pe Site.

 Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră. În acest context, orice mesaj trimis de utilizator poate fi reținut pentru referințe viitoare.

 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Asociației CAPDD Bihor de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, Asociația CAPDD Bihor va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos. Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Asociația CAPDD Bihor va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Asociația CAPDD Bihor pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.


V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Asociația CAPDD Bihor poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Asociația CAPDD Bihor în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

 

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către Asociația CAPDD Bihor NU vor fi transferate în afara României.

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Asociația CAPDD Bihor, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Asociația CAPDD Bihorcu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor etc.;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Asociația CAPDD Bihora datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Asociația CAPDD Bihor să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Asociația CAPDD Bihorcătre alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Asociația CAPDD Bihorsau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Asociația CAPDD Bihor poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email:

VIII. Prelucrarea  datelor cu caracter personal se face cu respectarea urmatoarelor principii:

 1) Prelucrarea  datelor cu caracter personal se face in temeiul si in conformitate cu  prevederile legale, este echitabila si transparenta.

2) Orice  prelucrare si colectare de date cu caracter personal se face in scopuri bine determinate,  explicite si legitime, adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la  scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrate.

3) Persoanele  care prelucreaza, in numele unei institutii, date cu caracter personal au  prevazut in contractul de munca si in fisa postului o clauza de  confidentialitate.

4) În orice  prelucrare de date cu caracter personal, pentru a fi legală, trebuie să se aplice cel puțin una din următoarele: persoana vizată și-a dat consimtamantul expres, liber, neechivoc si informat pentru acea prelucrare; prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract; prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale; prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale, interesul public al unui operator sau al unei părți terțe.

5) Informarea  persoanelor se face de catre institutia care prelucreaza datele personale ale  persoanei vizate.

6) Persoanele  vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni  asupra acestora, de opozitie si de a nu fi supus unei decizii individuale,  precum si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a  Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantei de judecata pentru  apararea oricaror drepturi garantate de lege, care le-au fost incalcate. De asemenea, prin noul GDPR, persoanele au dreptul la portabilitatea datelor personale, dreptul la restricţionarea datelor personale și dreptul de a fi şters sau de a fi uitat.

7) Masurile  de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite prin proceduri  scrise astfel incat sa asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu  caracter personal procesate.

8) Asociatia CAPDD Bihor prin website-ul www.padureacraiului.ro poate colecta de la  utilizatorii sai date cu caracter personal, dar numai cu acordul acestora si  daca le furnizeaza voluntar.


In cazul de fata,
acordul se considera acordat expres in momentul completarii formularului de inregistrare la sectiunea NEWSLETTER cu adresa de e-mail, respectiv la momentul completarii campurilor „nume” si „e-mail” in cazul trimiterii formularului de contact.

 

Asociatia CAPDD Bihor certifica faptul ca indeplineste cerintele minime de securitate a datelor cu  caracter personal.

Pentru mai multe detalii  si informatii orice persoana interesata se poate adresa atat asociatiei noastre, la sediul din Oradea, Piaţa 1 Decembrie 6, Etaj I, cam. 8, cod poştal  410048, jud. Bihor, cat si Autoritatii Nationale  de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, Str. B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, Telefon:   +40.318.059.211, Fax: +40.318.059.602,  Web: www.dataprotection.ro

 

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: Politica de cookies .